Samarbete kring pro gradu om hållbarhet och jordbruk

Anna Brunell har skrivit en pro gradu med rubriken: Jordbrukarens relation till hållbarhet
- En inblick i balansgången mellan vinstbringande verksamhet och välmående ekosystem. I avhandlingen hade hon möjligheten att intervjua några av Lykkans pilotgårdar.
”Hållbarhetsfrågor har i global utsträckning de senaste åren blivit allt mer aktuella och satt jordbrukssektorn under strålkastarljuset. Genom intervjuer undersöktes i den här avhandlingen därför jordbrukarens relation till hållbarhet, med fokus på miljömässig hållbarhet”, beskriver Brunell sin gradu.
Syftet med avhandlingen var att undersöka jordbrukarens relation till hållbarhet, återge hur socioekonomisk samt ekologisk hållbarhet kommer till synes i det vardagliga jordbruket, och beskriva jordbrukarens utmaningar och möjligheter till implementering av miljömässiga hållbarhetsåtgärder.
I studien urskiljdes jordbrukarens inre motivationsfaktorer samt yttre villkor för en lönsam verksamhet, som tillsammans tyddes bilda en grund för att främja ekologisk hållbarhet. I avhandlingen belyses hur jordbrukspolitiska hållbarhetsstrategier i praktiken tillämpas i studiens bönders jordbruk, och studien bidrar därmed med insikter i hur hållbarhetsstrategier rör sig från beslutsfattande organ till bondens åker.
”När det kommer till kritan, börjar och slutar färden mot ett mera hållbart jordbruk med jordbrukaren själv och utveckling av lösningar som förenar jordbrukarens och naturens behov är nödvändiga för att göra det hållbara valet till det självklara valet”, säger Brunell avslutningsvis.

Lykkans samarbete med pilotgårdarna 2023

Ett fruktsamt forsknings- och utvecklingsarbete har vi haft tillsammans med våra pilotgårdar runtom i Finland under år 2023.
Marken har observerats med satellitbilder och genom detta har man kunnat uppskatta vegetationstäcket och tillväxtpotentialen. Denna information är hjälpsam bl.a. vid planering av odling. Jordmånen har också undersökts genom skanning och provtagning av markprover. Alla markprover genomgick grundläggande analyser (bl.a. organiskt kol undersöktes). En del av proverna genomgick en mera omfattande analys: man utvärderade markens fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska tillstånd.
Ett annat forskningsmål har varit avrinningsvatten. Här har man sett på pH-värde, kväve- och fosforkoncentrationen samt kemisk syreförbrukning. Den biologiska mångfalden har också kartlagts på pilotgårdarna, genom att studera antalet olika insektsarter.
Arbetet fortsätter inkommande växtsäsong baserat på resultaten vi fått hittills. Tack till alla som bidragit hittills!
Soliga vårhälsningar,
Kristian, Lena, Mikaela och Pirjo
Email Marketing Powered by MailPoet