Graduyhteistyö maatalouden kestävästä kehityksestä

Anna Brunell on kirjoittanut gradun aiheesta (vapaasti käännetty): "Maatalouden suhde kestävään kehitykseen - Katsaus tuottavan toiminnan ja hyvinvoivan ekosysteemin tasapainoon”. Tutkimuksen yhteydessä Annalla oli mahdollisuus haastatella Lykkanin pilottitilojen viljelijöitä.
"Kestävyyskysymyksistä on viime vuosina tullut globaalisti entistä ajankohtaisempia ja asettaneet maataloussektorin parrasvaloihin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin haastattelun kautta arvioida maanviljelijöiden suhdetta kestävään kehitykseen ja erityisesti ympäristön kestävyyskysymyksiin", kertoo Anna gradustaan.
Päämääränä tutkimuksessa oli nimenomaan tutkia maanviljelijöiden suhdetta kestävään kehitykseen, kuvailla miten sosioekonomiset ja ekologinen kestävyys tulevat näkyviin päivittäisessä maanviljelyksessä ja kuvailla maanviljelijöiden haasteita ja mahdollisuuksia toteuttaa ympäristötoimenpiteitä.
Tutkimuksissa havainnoitiin maanviljelijöiden sisäisiä motivaatiotekijöitä kuin myös ulkoisia tekijöitä kannattavan toiminnan suhteen. Nämä yhdessä muodostavan pohjan ekologisen kestävyyden edistämiselle. Tutkimuksessa kuvataan, miten maatalouspolitiikan kestävyysstrategia käytännössä soveltuu maanviljelijöiden toimintaan. Täten tämä gradutyö tuo näkemystä siihen miten kestävyysstrategia siirtyy päättävästä organisaatiosta maanviljelijöiden peltotyöhön.
Loppujen lopuksi matka kestävämpään maatalouteen alkaa viljelijästä. Tarvitaan ratkaisuja, jotka sovittavat yhteen sekä viljelijöiden että luonnon tarpeet, jotta kestävistä valinnoista tulee itsestään selviä”, Brunell tiivistää. 

Lykkanin yhteistyö pilottitilojen kanssa 2023

Meillä on ollut hedelmällistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä pilottitilojemme kanssa vuoden 2023 aikana.
Maaperää havainnoitiin satelliittikuvilla, joista voidaan arvioida kasvipeitteisyyttä ja kasvupotentiaali. Nämä tiedot auttavat mm. viljelysuunnittelussa. Maaperää tutkittiin myös skannaamalla ja maanäytteistä. Laboratorioanalyyseilla selvitettiin orgaanista hiilipitoisuutta sekä parametreja, jotka kuvaavat maaperän fysikaalista, kemiallista ja mikrobiologista tilaa.  Yhtenä tutkimuskohteena oli valumavedet, joista tutkittiin ravinnepitoisuuksia. Kartoitimme myös biodiversiteettiä pilottitiloilla tutkimalla eri hyönteislajien määrää.  
Tämä työ jatkuu tulevalla kasvukaudella ja pystymme kohdentamaan tutkimustyötämme tältä pohjalta. Kiitos kaikille tähän panoksensa antaneille!
Kevätaurinkoisin terveisin,
Kristian, Lena, Mikaela ja Pirjo
Email Marketing Powered by MailPoet