LYKKAN

Fråga & hitta svar

Vanligen ställda frågor

Många i Finland äger åkermark, trots att de inte är aktiva jordbrukare. Lykkan erbjuder pålitlig och professionell förmedling av åkermark mellan markägare och odlare. Processen är genomskinlig och tar i beaktande dina önskemål som markägare. 

Antalet jordbrukare i Finland minskar, men de som blir kvar odlar mera åker. Ungefär en tredjedel av åkrarna är arredeåkrar. Lykkan hjälper jordbrukare att hitta lämpliga tillskottsåkrar.

Ett enkelt arrendeavtal uppgörs muntligt mellan två parter. Lykkan rekommenderar att vi tillsammans går igenom både markägarens och jordbrukarens behov, och utformar ett skriftligt avtalet enligt behoven. I avtalet kan tex avtalas om underhåll av diken, användning av byggnader och hur storleken på arrendesumman bestäms.

Allt fler försöker minska sin klimatpåverkan. Klimatpåverkan kan också kompenseras genom åtgärder som är bra för miljön och klimatet. Åkrar som odlas på så sätt att kol binds till marken och blommande fältkanter är exempel på klimatkompensering. 

Växthusgaser orsakar global uppvärmning. Exempel på dessa gaser som uppkommer från mänsklig aktivitet är koldioxid (CO2), kväveoxid (N2O) och metan (CH4). Dessa gaser absorberar och lagrar energi som strålar in genomatmosfären, genom en växthuseffekt som orsakar högre globala temperaturer. 

Kolbindning startar med växter, solljus och lite vatten. Med hjälp av fotosyntesen fångar växter CO2. Kol lagras i växtdelar ovan jord och i växtens rotsystem. Biomassa som blir kvar på åkern lagras som kol i marken. Kol kan bindas i åkermark tex med hjälp av bottengrödor som växer på sommaren under spannmålsgrödan. När spannmålet tröskas på hösten växer bottengrödan upp med hjälp av överloppsnäringsämnen och binder kol till marken. 

Vill du veta mera?

Vi svarar gÄRNA!

Beställ vårt nyhetsbrev